نویسنده = عاطفه مزینانی
تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398)

دوره 1، شماره 1، آبان 1399، صفحه 149-176

عاطفه مزینانی؛ نجمه محمدیان