شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

علمی - پژوهشی

2. تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران

صفحه 1-32

نجفعلی شهبازی


3. سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397

صفحه 33-52

یاسر رخشان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو


4. پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)

صفحه 53-88

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


5. بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری

صفحه 89-124

مصطفی سمیعی‌نسب؛ نرگس شریعت جعفری


6. نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران

صفحه 125-164

سید محمد مهدی غمامی


7. آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی

صفحه 165-194

سجاد قاسمی