اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 66
تعداد پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش 24

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 35
تعداد مشاهده مقاله 7369
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 42 %