دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرهنگ و دولت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ، تهران، ایران

چکیده

مناسبات مشترک دفاع غیرمسلح یا مصونیت­بخشی پیشابحران به جامعه با سیاست‌گذاری اجتماعی، موضوع محوری این مقاله است. براساس تین، تلاش شده تا مسائل سیاستی در توسعه اجتماعی استخراج و مبتنی‌بر پژوهش‌های دست‌اول، ادبیات و نظریات مرتبط مرور شود. سپس، عالی‌ترین سند کلان پیشرفت و توسعه مدنظر جمهوری اسلامی ایران که در مرحله نقد و ارزیابی نخبگانی قرار دارد، براساس بایسته‌ها و شایسته‌های سیاست اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرارگرفته و موارد مغفول و معیوبی ازنظر پژوهشگر شناسایی‌شده است. روش این مقاله اسنادی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها

افتخاری، اصغر؛ و نصری، قدیر (1383). روش و نظریه در امنیت. تهران: پژوهشکده‌ مطالعات راهبردی.
افسری، علی (1391). سرمایه اجتماعی در اسلام. فصلنامه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، 1(3)، 118–101.
امامی، سید مجتبی (1397). تأملی در چیستی الگو در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت: مداقه­هایی از منظر خط‌مشی­گذاری عمومی. فصلنامه مدیریت دولتی ایران، 2(5)، 1-23.
ایسپا (1393). پیمایش ملی سرمایه اجتماعی، وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
براتعلی­پور، مهدی (١٣٩4). الگوپردازی سیاست عدالت اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ پاسخی به ناسازنمایی دو روایت هستی­شناختی و هنجاری. فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، 3(8)، 35-52.
تقی‌لو، فرامرز (1386). تنوع قومی، سیاست چندفرهنگی و الگوی شهروندی : بررسی موردی: ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 9(35)، 99-95.
سرآبادانی، حسین؛ سجادیه، سیدعلیرضا؛ و تراب­زاده جهرمی، محمدصادق (1396). فهم جوهره اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عرصه عدالت. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
سیدرضی (۱۳۷۰). نهج‌البلاغه (سیدجعفر شهیدی، ترجمه).
شریفیان ثانی، مریم (۱۳۸۱). جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی کلان رفاه اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، 9(18)، ۲۱-1.
الکاک، مارگارت می و کارن راولینگسون (1391). مرجع سیاست‌گذاری اجتماعی (تاج مزینانی، مترجم). تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
کریمی، علی؛ و مؤذن، محمدهادی (1390). تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران. فصلنامه مطالعات ملی، 12(45)، 25 – 52.
 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (1398). ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت کد موضوعی: 300 شماره مسلسل: 16458 خرداد.
نبویان، سیدمحمود (1386). حق و تکلیف و تلازم آنها. فصلنامه معرفت فلسفی، 5(18)، 253ـ217.
واعظی، احمد (1383)، عدالت اجتماعی و مسائل آن. فصلنامه قبسات، 9(33)، 207-189.
اسناد و مصوبات
سیاست‌های کلی نظام در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی مصوب
 بند11 ماده121 قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
مواد 198، 199، 201( بند ک)، 215 و 231 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران.
زیربندهای (53-2) و (53-3) بند 53 پیش‌نویس 6 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران.
بند 15 ماده (1) سند ملی آمایش سرزمین.
اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور.
سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغی 29/11/1389)
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1399