رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت علیهم‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت علیهم‌السلام، تهران، ایران

چکیده

بدون‌شک مفهوم واژه امنیت در تمامِ ابعاد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار می‌باشد، ازآنجایی‌که میزان سرمایه‌گذاری در یک کشور تابعی از مجموعه عوامل می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی رتبه‌بندی شاخص‌های تبیین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق ایران می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق این است که، ضریب اهمیت مؤلفه‌های تعیین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق ایران چگونه است؟ بر این اساس، پنج معیار اصلی که هر‌کدام دارای شاخص می‌باشد، توسط خبر‌گان و متخصصین شناسایی و انتخاب گردیده و توسط دو روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس به‌طور جداگانه وزن‌دهی و سپس رتبه‌بندی گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از این است که، براساس روش تاپسیس اختلال‌های ایجاد‌شده اقتصادی در اثر تحریم‌های خارجی، ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی به‌ترتیب در رتبه اول الی سوم، و مؤلفه‌های چون تعداد پرونده‌های مطالبه، امانت در خیانت، چک‌های برگشتی به‌ترتیب در رتبه‌های آخر قرارگرفته‌اند. براساس محاسبه روش تحلیل سلسله‌مراتبی مؤلفه‌های ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌های مواد اولیه و ثبات نرخ ارز به‌ترتیب در رتبه‌ای اول الی سوم، و مؤلفه‌های چون؛ تخصصی بودن رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضایی، استفاده سوء از مالکیت‌ها و تعداد تصادفات منجر به جرح و فوت به‌ترتیب در رتبه‌های آخر‌ قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ نظرپور، محمدنقی؛ مهرگان، نادر؛ و جعفری، مهدی (1395). تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران. دوفصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 1(3)، 3-30.
آهنگری، عبدالمجید؛ و سعادت‌مهر، مسعود (1387). رابطه ریسک و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد کلان، 8(30)، 13-32.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ (1396). سالنامه آماری صنعت بیمه‌.
حسین‌زاده بحرینی، محمد‌حسین (1383). عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 1(2)، 156-109.
حسین‌زاده بحرینی، محمد‌حسین و ملک الساداتی، سید سعید (1390). موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران». فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 4(15)، 25-55.
دسوتو، هرناندو (1386). ‌راز سرمایه‌، چرا سرمایه در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ (فریدون تفضلی، مترجم)، تهران: نی‌.
رفیعی، محمد‌تقی (1388). امنیت سرمایه‌گذاری، کلید توسعه پایدار اقتصاد ایران. ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی، 5(54 و 55)، 8.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1397). شماره مسلسل 16619‌.
سعادت‌مهر، مسعود (1390). بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(2)، 183-167.
حسین‌زاده بحرینی، محمد‌حسین (1383). عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی‌، 1(2)، 70-116.
طبری، مجتبی؛ و محمدی، حامد (1387). ‌بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه‌، 12(45)، 91-112.
عطوفی، غلامرضا؛ و جاویدان داروگر، حمید‌رضا (1395). اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه اقتصادی. فصلنامه پژوهش ملل، 2(6)، 1-10.
علوی قصونی؛ میره‌ای، محمد؛ و احمدی، سید عباس (1395). پیوندهای امنیت و توسعه ناحیه‌ای مناطق جغرافیایی ایران.  فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، 12(45)، 145-125.
عندلیب، محمد؛ و صادقی شاهدانی، مهدی (1398). بررسی و رتبه‌بندی موانع اقتصادی سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی کشاورزی، 11(44)، 219-246.
فرشید مظفری، فرهاد؛ و شاپور محمدی‌، رهبر (‌1386). موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات ایران‌، 21(81)، 111-138.
کمیجانی‌، اکبر؛ و مجاب، رامین (1390). رابطه نا‌اطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی‌، 11(45)، 13-30.
حسین‌زاده بحرینی، محمد‌حسین؛ و شریف آزاده، محمد‌رضا (‌1382). ‌تأثیر‌پذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از شاخص‌های امنیت اقتصادی. فصلنامه نامه مفید‌، 10(38)، 159-192.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (1397). سالنامه عمومی قوه قضائیه‌.
مرکز آماری جمهوری اسلامی ایرا‌ن‌ (1397).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (1396). پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری.
وحدت کار، مهدی (1392)، بررسی و احصای الزامات بهبود محیط‌ کسب‌و‌کار در ایران‌، مجموعه مقالات ارائه‌شده در اولین همایش ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار. وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، ایران.
الوندی‌زاده، اسدالله؛ نونژاد، مسعود؛ و جهانگیری، مهشید (‌1398). بررسی رتبه‌بندی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، در سطح استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 9(35)، 84-35.
Abdel-Latif, A., & Schmitz, H. (2010). The politics of Investment and growth in Egypt: Towards a new approach. Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.
Shahabadi, A., et al. (2015), The Impact of Investment Security on Equipping Financial Resources in the Iranian Capital Market, Economic Studies and Policies, Vol. 29, 29-3.
Ahangari, A. A. M., & Saadatmehr, M. (2008). The relationship between risk and private investment in Iran.
Alavi Qassouni et al. (2015), Links of Security and Regional Development in Iran, International Geopolitical Quarterly, Vol. 45, pp. 145-125.
Alvandizadeh, A., Nonezad, M., & Jahangiri, M. (2019). The ranking of investment priority in economic sector of Sistan & Baluchestan province. Regional Planning, 9(35), 73-84.
Andalib, M., & Sadeghi Shahdani, M. (1398), Survey and ranking of economic barriers to investment in the production of basic agricultural goods, Agricultural Economic Research, Vol.4.
Atofi, G, R & Javidan Darogar, H, R., (2016). The importance and position of economic security in economic development, Research of Nations, Vol.
Batra, G., Kaufmann, D., & Stone, A. H. (2003). The firms speak: What the world business environment survey tells us about constraints on private sector development. In Pathways Out of Poverty (pp. 193-214). Springer, Dordrecht.
Blume, L. (2006). Local economic policies as determinants of the local business climate: empirical results from a cross-section analysis among East German municipalities. Regional Studies, 40(4), 321-333.
Central Insurance of Iran, Statistical Yearbook of Insurance Industry, (2017).
Cheng, J., & Masser, I. (2003). Urban growth pattern modeling: a case study of Wuhan city, PR China. Landscape and urban planning, 62(4), 199-217.
Deputy of Economic Research (1396), Monitoring investment security by provinces and areas of work
Desoto, H (2007), "The secret of capital, why does capital succeed in the West and fail elsewhere?" Translated by Fereydoun Tafazoli, Tehran Ney Publishing.
Farshid Mozaffari, F, & Mohammadi, S (2007), "Barriers to investment and its impact on the growth of Iran's economy" Iranian Journal of Research, No. 18.
Gwartney, J. D., Holcombe, R. G., & Lawson, R. A. (2004). Economic freedom, institutional quality, and cross-country differences in income and growth. Cato J., 24, 205.
Gwartney, J., Lawson, R., & Norton, S. (2008). Economic freedom of the world: 2008 annual report. The Fraser Institute.
Gwartney, J. D., Holcombe, R. G., & Lawson, R. A. (2004). Economic freedom, institutional quality, and cross-country differences in income and growth. Cato J., 24, 205.
Hosseinzadeh Bahraini, M, H., (1383), Factors Affecting Investment Security in Iran, Economic Research, Vol. 2, 109-156.
Hosseinzadeh Bahreini, M, H & Seyed Saeed M, S (2011). "Institutional Barriers to Investment and Business in Iran" Commercial Paper.
Judiciary Statistics and Information Technology Center, General Yearbook of the Judiciary, 1397.
Komijani, A & Ramin, M (2011). "The relationship between inflation uncertainty and investment in the Iranian economy" Economic Research Journal, Volume 11, Number 2.
Hosseinzadeh Bahraini M, H, & Sharif Azadeh, M, R (2003), "The Impact of Private Investment in Iran on Economic Security Indicators" Mofid Letter, No. 38.
Rafiei, M, T (1388). Investment Security, The Key to Sustainable Development of Iran's Economy, Special Economic Zones Monthly, p.8.
Saadat Mehr, M (1390). Investigating the Impact of Security on Private Investment in Iran, Economic Growth and Development Research, Vol. 2, pp. 183-167.
Sharif Azadeh, M, R, & Mohammad Hossein H, B (2004). "Factors affecting economic security in Iran" Journal of Economic Research, No. 2.
Tabari Mojtaba, H, M (2008). "Study of Barriers to Private Investment in Iran's Agricultural Sector" Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, No. 45.
Vahdat Kar, M (2013). Review and calculation of the requirements for improving the business environment in Iran, Ministry of Economic Affairs and Finance, a collection of papers presented at the first national conference on improving the business environment.
Winter (1397), Research Center of the Islamic Consultative Assembly (Office of Economic Studies) Serial number 16619, October 1398.
دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 3
اردیبهشت 1400
صفحه 83-106
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1400