رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تجربه‌ بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره‌وری عامل تولید می‌شود، درعین‌حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می‌شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به‌عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به‌دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش‌شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم‌بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی ـ پژوهشی؛ یافته‌ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینیِ‌ زنان را می‌توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته‌بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه‌های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره‌ای، الگوگیری از مدل‌های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی‌ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست‌های حمایتی از کارآفرینی زنان.

کلیدواژه‌ها

دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 3
اردیبهشت 1400
صفحه 107-142
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 مرداد 1400