تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد و کمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده‌ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع‌آوری شده است و برای بررسی و برازش داده‌های اولیه مدل از آزمون‌های آماری نظیر دوربین ـ واتسون، کولموگروف ـ اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی‌فولرتعمیم‌یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه‌های پژوهش نیز از روش داده‌های تابلویی، اثرات ثابت و نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی‌داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر
(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد تأثیر مثبت معنی‌داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه‌گذاری کمتر‌از‌حد تأثیر منفی معنی‌داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

کلیدواژه‌ها

اخگر، محمد و محمودی، امید (1397)، «بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل»، دانش حسابداری مالی، 5 (4)، 193-224.‎
برزیده، فرخ؛ جوانی قلندری، موسی و عظیمی، عابد (1397)، «تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری»، دانش حسابداری، 9 (4)، 153-184.‎
بیات، نوروزی؛ میراشرفی، محمد و علی‌اکبر، پورموسی (1399)، «بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10 (1)، 53-76.‎
جامعی، رضا و عزیزی، بنیامین (1397)، «بررسی تأثیر افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد از طریق ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 10 (2)، 101-136.‎
حاجی‌حسنی، فرزانه؛ پرخنده، طاها و جدی، دنیا (1399)، «تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری مدیریت، 13 (44)، 23-41.‎
خواجوی، شکرالله و شکرالهی، احمد (1396)، «بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی وعملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)»،  مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (56)، 55-81.‎
دارابی، رؤیا (1399)، «توان توضیح‌دهندگی بازده‌های سهام به‌وسیله نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک)»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12 (45)، 147-170.
علی نژادویند، زهرا؛ شیخی، مینا و علیپور، سعید (1396)، «بررسی تأثیر ریسک ویژه بر مدیریت اقلام تعهدی (در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، (https://civilica.com/doc/757052).
فشاری، مجید (1396)، «بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌های خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)». فصلنامه پژوهش‌های پولی ـ بانکی، 10 (32)، 199-226.‎
فصیحی، صغری و حسینی، مشایخ (1398)، «بررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایه‌گذاری، 8 (31)، 355-372.‎
قلی‌پور خانقاه، مهدی؛ عیوضلو، رضا؛ محمودزاده، سعید و رامشگ، مهدی (1396)، «بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرایند سرمایه‌گذاری»، دانش سرمایه‌گذاری، 6 (22)، 13-28.‎
گودرزی، آرش و تهرانی، رضا (1395)، «تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف»، دانش حسابداری، 7 (27)، 83-108.‎
محمدی، سجاد و صالحی، اله‌کرم (1396)، «بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام»، پیشرفت‌های حسابداری، 9 (2)، 93-119.‎
مختاری، حسین (1399)، «تأثیر خطای پیش‌بینی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت»، چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3 (27)، 48-62.‎
منصورفر، غلامرضا؛ جودی، سمیرا و پورسلیمان، احسان (1399)، «نقش تعدیل‌گری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه‌گذاری»، تحقیقات مالی، 22 (2)، 227-248.‎
نویدی عباسپور، ابراهیم و صبحی اورهان، محمت (1397)، «بررسی تأثیر تعاملی بهره‌وری سرمایه و محافظه‌کاری حسابداری بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران و بورس استانبول»، مدیریت بهره‌وری، 12 (47)، 213-233.‎
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ علیقی، منصوره و ذبیحی، فاطمه (1399)، «بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12 (45)، 5-22.‎
یکوسخن، معین و نوری، محمد (1397)، «ویژگی‌های مؤثر در پیش‌بینی ریسک غیرسیستماتیک»، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، (https://civilica.com/doc/784897).
Al‐Hadi, A., Hasan, M. M., Taylor, G., Hossain, M., & Richardson, G. (2017), Market risk disclosures and investment efficiency: International evidence from the Gulf Cooperation Council financial firms. Journal of International Financial Management & Accounting, 28(3), 349-393.
Chiou, B. H., & Chang, S. H. (2020), Influence of Investment Efficiency by Managers and Accounting Conservatism on Idiosyncratic Risks to Investors. Advances in Management and Applied Economics, 10(1), 105-133.
Chuluun, T., Prevost, A., & Upadhyay, A. (2017), Firm network structuraland innovation. Journal of Corporate Finance, 44, 193–214.
Gong, G. M., & Zeng, Z. C. (2013), Idiosyncratic risk, manager’s risk characteristics and corporate investment efficiency: Empirical evidence from listed companies in China. Res. Econom. Manag, 11, 67-75.
Heyjung Sonu, Catherine(2014), The Effect of Conditional Conservatism on Audit Fees. Korean Accounting Review Vol.39, No.2, April,313-333.
Ibrahim, A. (2021), The Impact of Risk Disclosure on Investment Efficiency: Evidence From Egypt. Alexandria Journal of Accounting Research, First Issue, January, 5(1),1-39.
Khurana, I. K., Moser, W. J., & Raman, K. K. (2018), Tax avoidance, managerial ability, and investment efficiency. Abacus, 54(4), 547-575.
Li, X., Fung, A., Fung, H., & Qiao, P. (2020), Directorate interlocks and corporate cash holdings in emerging economies: Evidence from China. International Review of Economics & Finance, 66, 244–260.
Masulis, R. W., & Zhang, E. J. (2019), How valuable are independent directors? Evidence from external distractions. Journal of Financial Economics, 132, 226–256.
Ooi, J. T., Wang, J., & Webb, J. R. (2009), Idiosyncratic risk and REIT returns. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 38(4), 420-442.
Shahzad, F., Rehman, I. U., Nawaz, F., & Nawab, N. (2018), Does family control explain why corporate social responsibility affects investment efficiency?. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(5), 880-888.
Vakulchyk, O., & Protasova, Y. (2017), Unsystematic risk and enterprise investment attractiveness. In Advanced Engineering Forum (Vol. 22, pp. 107-111). Trans Tech Publications Ltd.
Xia, C., Cao, C., & Chan, K. C. (2017), Social trust environment and firm tax avoidance: Evidence from China. The North American Journal of Economics and Finance, 42, 374–392.
Xia, C., Zhang, X., Cao, C., & Xu, N. (2019), Independent director connectedness in China: An examination of the trade credit financing hypothesis. International Review of Economics & Finance, 63, 209–225.
Zhao, T. (2021), Board network, investment efficiency, and the mediating role of CSR: Evidence from China. International Review of Economics & Finance, 76, 897-919.
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1400