دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-204 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

علمی - پژوهشی

تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران

صفحه 1-32

نجفعلی شهبازی


سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397

صفحه 33-52

یاسر رخشان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو


پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)

صفحه 53-88

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری

صفحه 89-124

مصطفی سمیعی‌نسب؛ نرگس شریعت جعفری


نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران

صفحه 125-164

سید محمد مهدی غمامی


آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی

صفحه 165-194

سجاد قاسمی