دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 1-182 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

داوران

لیست و مشخصات داوران سال اول

علمی - پژوهشی

امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی)

صفحه 1-39

حسین قدیری


تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 41-66

مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی


سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی‌ در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 67-98

طاهر شریف‌پور؛ صفر محمدی


سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل

صفحه 99-120

عباس گوهری؛ مصطفی محمدی رمضانی


نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی

صفحه 121-154

علیرضا عسگری؛ سیدرضا معینی؛ شهلا کاظمی‌پور


علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل

صفحه 155-182

محمد‌صادق خیاطیان یزدی؛ زهره رحیمی‌‌راد؛ کیارش فرتاش؛ علی سعدآباد