اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 80
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 30

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 9019
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 65 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 38 %