تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین­المللی که این موضوع از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده‌های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی‌بر دو شاخص تولید و سرمایه‌گذاری محاسبه‌شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی‌بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می‌توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین‌کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می‌توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

برگسترم، ویلی (1378). دولت و رشد (علی حیاتی مترجم). تهران: برنامه و بودجه.
بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خلیلیان اشکذری، محمدجمال (1395). ثبات اقتصادی کشور در گروی تحقق اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی، 27(108)، 1-38.
دهقان منشادی، محمد؛ و پوررحیم، پروین (۱۳۹۲). بررسی رابطه‌ بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۱(۶۷)،
۱۹۲- 171.
رسولی، کریم و فرزین‌وش، اسدالله (1394). تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4 (14)، 263- 245.
زارعشاهی، احمدعلی (1379). بی‌ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 3(7)، 222-241.
سلمانی بی‌شک، محمدرضا؛ شاهویردی دولت­آباد، امیر؛ و باستان، فرانک (۱۳۹۳). بررسی اثرات درآمد مالیاتی و امنیت اقتصادی در ایران (رهیافت متقابل علیت در داده‌های سری زمانی. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 2(7)، 73-90.
صادقی عمروآبادی، بهروز و شهبازی، علی (1399). تحلیل رابطه غیرخطی فساد و امنیت اقتصادی در ایران، دوفصلنامهمطالعاتوسیاست‌هایاقتصادی، مقالات آماده انتشار.
صادقی عمروآبادی، بهروز؛ گوگردچیان، احمد؛ شهبازی، نجف­علی؛ و سیفی کفشگری، محسن (1393). اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران، فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی (نامه مفید)، 1(2)، 142-171.
ماندل، رابرت (1377). چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محبوبی، قربانعلی؛ شهبازی، نجف­علی؛ و بهروز صادقی عمروآبادی (1389). تحلیل آثار پول­شویی بر امنیت اقتصادی. فصلنامه آفاق امنیت، 3(9)، 58-37.
Adler, Emmanuel. (2005). ‘Barry Buzan’s use of Constructivism to reconstruct the English School: Not all the way down.’ Journal of International Studies 34(1). As of 20 September 2019: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03058298050340011701
Balana, B. B., Bizimana, J. C., Richardson, J. W., Lefore, N., Adimassu, Z., & Herbst, B. K. (2020). Economic and food security effects of small-scale irrigation technologies in Northern Ghana. Water Resources and Economics, 29, 100141.
Baylis, John, Steve Smith & Patricia Owens. (2017). 'The Globalization of World Politics: An introduction to international relations.' Oxford University Press.
Bilgin, Pinar. (2008). 'Critical Theory.' In Security Studies: An Introduction, Edited by Paul D. Williams. New York: Routledge.
Brenner, M. H. (1980). Personal stability and economic security. Readings in Labor Force Statistics, 363.
Buzan, Barry, Ole Waever & Jaap de Wilde. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers. As of 29 October 2019: https://www.rienner.com/title/Security_A_New_Framework_for_Analysis
C.A.S.E Collective. (2006). ‘Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto.’ As of 20 September 2019: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0967010606073085
Carr, Edward Hallett. (1940). The Twenty Years' Crisis: 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations. London: Macmillan and Co., Limited.
Celikpala, M. (2010). Escalating rivalries and diverging interests: prospects for stability and security in the Black Sea region. Southeast European and Black Sea Studies, 10(3), 287-302.
Dimitrov, T. (2000). The fundamentals of Economic Stability and Security in Central and Eastern Europe. ECONOMIC DEVELOPMENTS AND REFORMS IN COOPERATION PARTNER COUNTRIES: THE LINK BETWEEN ECONOMICS, SECURITY AND STABILITY, 257.
Elman, Colin. (2008). 'Realism.' In Security Studies: An Introduction, edited by Paul D. Williams. New York: Routledge.
Fierke, K.M. (2017). ‘Critical Theory, Security, and Emancipation.’ Oxford Research Encyclopedia of International Studies. doi: 10.1093/acrefore/9780190846626.013.138
Gerasimuk, T. (2012). THE FUNDAMENTALS OF ECONOMIC STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
Gill, Stephen and David, Law, (1988). The Global Economy: Perspectives, Problems and Policies,Hemel Hempstead: Harwester Wheatsheaf, , Ch.1.
Gusev, Y., Polovova, T., & Karnaukh, I. (2016). Strategic focus as a tool to ensure economic stability and security of nonfinancial corporations as socio-economic systems in modern Russian economy. Journal of Applied Economic Sciences, 11(5), 7-15.
Hama, Hawre. 2017. ‘State Security, Societal Security, and Human Security.’ Jadavpur Journal of International Relations 21(1). As of 20 September 2019: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0973598417706591
Karacasulu, Nilüfer and Elif Uzgören. 2007. ‘Explaining Social Constructivist contributions to security studies.’ Perceptions. As of 20 September 2019: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/KaracasuluUzgoren.pdf
Leonard, B. (Ed.). (2009). Measuring stability and security in Iraq. DIANE Publishing.
Lipatova, L. N., & Gradusova, V. N. (2020). Population Migration in the Context of Economic Security and Social Stability. Administrative Consulting, (1), 56-72.
Marc, A., Verjee, N., & Mogaka, S. (2015). The challenge of stability and security in West Africa. The World Bank.
May, Christopher. (2008). ‘Strange fruit: Susan Strange's theory of structural power in the international political economy.’ Global Society 10(2). As of 20 September 2019: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600829608443105?journalCode=cgsj20;
McDonald, Matt. (2008). 'Constructivism.' In Security Studies: An Introduction, edited by Paul D. Williams. New York: Routledge.
Merriam, I. C. (1956). Social Security Programs and Economic Stability. In Policies to Combat Depression (pp. 205-236). NBER.
Miller, Jon. 2014. ‘Hugo Grotius.’ Stanford Encyclopedia of Philosophy. As of 12 February 2019: https://plato.stanford.edu/entries/grotius/
Navari, Cornelia. (2008). 'Liberalism.' In Security Studies: An Introduction, edited by Paul D. Williams. New York: Routledge.
Olivares, Miguel. (2018). ‘Has critical security studies run out of steam?’ University of Westminster. As of 20 September 2019: https://www.e-ir.info/2018/05/02/has-critical-security-studies-run-out-of-steam/
Owen, John M. 1994. 'How liberalism produces democratic peace.' International Security 19(2): 87-125.
Romaniuk, Scott. (2018). ‘Copenhagen School.’ In The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy, edited by Bruce A. Arrigo. Thousand Oaks: Sage Publications. As of 20 September 2019: https://www.researchgate.net/publication/328232795_Copenhagen_School
Sherraden, M. S., & Ansong, D. (2016). Financial literacy to financial capability: Building financial stability and security. In International handbook of financial literacy (pp. 83-96). Springer, Singapore.
Singh, Ningthoujam Koiremba & William Nunes. (2016). 'Nontraditional Security: Redefining Statecentric Outlook.' 20(1): 102–24. doi:10.1177/0973598416658805
Strange, Susan. (1970). ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect.’International Affairs 46 (2). As of 20 September 2019:https://academic.oup.com/ia/article-abstract/46/2/304/2668342?redirectedFrom=fulltext
Thomson, G. G. (1975). Stability and Security in the Region after ANZUK. Southeast Asian Affairs, 151-159.
van Apeldoorn, Bastiaan and Laura Horn. (2018). ‘Critical Political Economy.’ KFG Working Paper 87. As of 20 September 2019: https://www.polsoz.fu-berlin.de/en/v/transformeurope/publications/working_paper/wp/wp87/WP_87_Apeldoorn_Horn_Web.pdf
Walt, Stephen. (1991). 'The renaissance of security studies.' International Studies Quarterly 35(2): 211–39.
Zeniewski, Peter. (2019). ‘Commentary: A long-term view of natural gas security in the European Union.’International Energy Agency, 19 March. As of 16 May 2019:https://www.iea.org/newsroom/news/2019/march/a-long-term-view-of-natural-gas-security-inthe-european-union.html
Zukrowska, K. (1999). The link between economics, stability and security in a transforming economy. In NATO Economic Colloquium (pp. 269-283).
Uktamov, H. F. (2020). Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research, 10(01).
Смоляков, А. Н. (2014). Risks to economic stability and security of the issuers of virtual currency. In The Fourth International Conference on Economic Sciences (p. 233).
  • تاریخ دریافت: 22 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1399