استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تزبیت مدرس

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تغییرات دموگرافیک ازجمله موضوعات حساسیت‌برانگیز و سرنوشت‌ساز حوزه سلامت و بهداشت ج.ا.ایران است که توجه هرچه بیشتر نخبگان علمی و سیاست‌گذاران را می‌طلبد. تغییر دموگرافیک یا تغییر هرم سنی یک جامعه به‌صورت غیرقابل‌انکاری، بسیاری از حوزه‌ها (و در نگاه افراطی، تمامی حوزه‌ها) را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر تغییر شکل هرم سنی فلذا تغییر وزن آراء عمومی به نفع طبقه سنی خاصی، متأثر از پیری جمعیت خواهد بود. بسیاری از صاحب‌نظران در رابطه وضعیت تغییر هرم سنی در ایران تذکر داده و ابراز نگرانی کرده‌اند و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین بحران آینده کشور یاد می‌کنند. در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند اما تا سه دهه آینده، ۳۰ درصد جمعیت در بازه سالمندی بالای ۶۰ سال قرار خواهند گرفت . مطالعه حاضر، سیاست‌های بهینه حوزه محیط‌زیست و سلامت را با فرض تغییر هرم سنی کشور به سمت سالمندی را با روش هرمونوتیک تحلیل گفتمان با رجوع به خبرگان امر سیاست‌گذاری در حوزه محیط‌زیست و سلامت استخراج کرده و بیان می‌کند در صورت وقوع پیری جمعیت در کشور، سیاست‌گذاری‌های حوزه مذکور به سمت مطالبات جمعیت غالب سالخورده حرکت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1401