بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه فقه و بانی حقوق اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

4 دانشگاه امام صادق

چکیده

مطالعه در مورد امنیت، مقوله ای ممتنع است؛ سهل ازاین رو که همه انسانها نسبت به آن علم دارند و ممتنع ازآنجهت که ابعاد و ارکان مختلفی را شامل میشود. یکی از ابعاد امنیت، امنیت اقتصادی نام دارد که مرجع این امنیت و راهکارهای تحقق آن همواره مورد بحث است. در بحث حاضر این موضوع به معنای مهمتر در پرتو فقه امامیه مورد بررسی قرارگرفته و به این نتیجه رسیده ایم که فقها به جنبه های مختلفی از امنیت اقتصادی افراد توجه نشان داده و سه دسته قاعده فقهی را برای صیانت از امنیت و حقوق اقتصادی افراد بیان کرده اند. این قواعد در تقسیمی سه گانه عبارت است از: 1- قواعدی که تعرض به امنیت اقتصادی را منع میکند، 2- قواعدی که امنیت اقتصادی را مورد تأکید قرار میدهد،3-قواعدی که امنیت اقتصادی را محدود می کند. در پایان و به عنوان جمع بندی بحث، سعی شده است، مهمترین قاعده های مرتبط با امنیت اقتصادی را تحت عنوان مرجع امنیت، از بین قواعد بررسی شده، ارائه گردد و راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی از دیدگاه اسلام بیان شود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1401