اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مصطفی سمیعی‌نسب
استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • samieeisu.ac.ir

سردبیر

سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد و عضو هیأت علمی وابسته مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • seyednourangmail.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا اسفندیاری‌مقدم
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، مازندران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

فرهاد رهبر
استاد و عضو هیأت علمی وابسته مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • frahbarut.ac.ir
پرویز سعیدی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، مازندران، ایران

مدیریت بازاریابی

سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد و عضو هیأت علمی وابسته مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • seyednourangmail.com
محمدمهدی عسکری
استاد دانشگاه امام صادق صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • m.askariisu.ac.ir
هادی آجیلی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روابط بین‌الملل

ابوذر گوهری‌مقدم
دانشیار و عضو هیات علمی وابسته مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

روابط بین الملل

  • gohariisu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرسول آهنگران
استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق

علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت سیستم‌‌ها

اصغر افتخاری
استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

جامعه‌شناسی سیاسی

عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اقتصاد نظری

مهدی صادقی شاهدانی
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

اقتصادسنجی

جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم سیاسی

ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

فرشاد مومنی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مصطفی سمیعی‌نسب
استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • samieeisu.ac.ir
محمد نعمتی
استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مدیر داخلی

یاسر سلیمانی
مربی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر

علوم اقتصادی

  • y.soleymanitiesr.ir